ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Instituut: Core4Core BV, waaronder in het kader van deze voorwaarden mede dient te worden verstaan het Netherlands Institute of Core Energetics.

Aanmelder: Degene die zich aanmeldt voor een Training bij het Instituut.

Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een Training van het Instituut.

Training: Een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten. Onder het overkoepelende begrip Training dient in ieder geval te worden verstaan:
– de door het Instituut aangeboden vierjarige beroepsopleiding;
– de door het Instituut aangeboden tweejarige transformatietraining;
– de door het Instituut aangeboden postgraduate-training;
– alle door het Instutuut aangeboden één- en meerdaagse workshops.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen het Instituut en Deelnemer waarbij het Instituut zich verplicht aan Deelnemer een Training te leveren tegen betaling door Deelnemer van de daarvoor geldende vergoeding.

Trainingsgeld: Het bedrag dat Deelnemer verschuldigd is aan het Instituut voor het volgen van de Training.

Verblijfskosten: Het bedrag dat Deelnemer verschuldigd is voor verblijf tijdens de Training, ofwel aan het Instituut ofwel aan de (rechts)persoon die het verblijf faciliteert.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, waaronder mede wordt verstaan het privacyreglement van het Instituut.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle door het Instituut aangeboden Trainingen – derhalve (in ieder geval) op de beroepsopleiding, de transformatietraining, de postgraduate-training en alle aangeboden workshops – en maken daarmee deel uit van iedere Overeenkomst in de zin van deze Voorwaarden.

2.2  Rechtsgeldig afwijken van het samenstel van algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk tussen het Instituut en Deelnemer is overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan per e‑mail.

2.3  Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen onverkort in stand en derhalve volledig van toepassing. Instituut en Deelnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3. Aanmelding voor deelname

3.1  Aanmelding voor een Training kan zowel schriftelijk, per e-mail als telefonisch geschieden. Na aanmelding ontvangt Aanmelder per e-mail een aanmeldingsbevestiging, waarbij onderhavige Voorwaarden worden meegezonden en van toepassing worden verklaard. Vanaf het moment dat partijen een Overeenkomst aangaan, zijn deze Voorwaarden op de rechtsverhouding tussen hen van toepassing. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart Aanmelder akkoord te gaan met deze Voorwaarden.

3.2  Voor aanmelding van Trainingen – met uiztondering van workshops – is, na aanmelding en bevestiging daarvan, een intakegesprek vereist. Met het indienen van het aanmeldingsformulier verplicht Aanmelder zich in die gevallen nog niet tot deelname.

3.3  Een Overeenkomst dient, behoudens in het geval van workshops en in het geval het Instituut gelet op bijzondere omstandigheden bereid is daarop een uitzondering te maken, tot stand te komen uiterlijk één maand vóór aanvang van de Training. Vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldt een termijn van 14 dagen waarbinnen Deelnemer, op redelijke gronden, het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van hetgeen hierna in art. 5.3 is bepaald. Onder geen beding – behoudens wanneer het Instituut om welke reden dan ook bereid is daarop een uitzondering te maken – kan Aanmelder de Overeenkomst nog ontbinden of opzeggen in de 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van de Training.

3.4  Het in behandeling nemen van de aanmelding door het Instituut geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Het Instituut kan te allen tijde een aanmelding om haar moverende redenen afwijzen.

3.5  Indien het Instituut de aanmelding accepteert, wordt de aanmelding bevestigd met een inschrijvingsbevestiging. In het geval van één- en meerdaagse workshops heeft het ontvangen van de inschrijvingsbevestiging, waarbij deze Voorwaarden worden meegezonden, tot gevolg dat tussen Deelnemer en het Instituut een Overeenkomst tot stand komt waarop deze Voorwaarden aldus van toepassing zijn. In geval van Trainingen die uit meer modules bestaan (zoals de beroepsopleiding, de Transformatietraining en de postgraduate-training), komt de Overeenkomst eerst tot stand na ondertekening van de daartoe bestemde onderwijsovereenkomst (study agreement).

3.6  In geval van workshops is Deelnemer op basis van de inschrijvingsbevestiging het aan de Training verbonden bedrag aan het Instituut verschuldigd. De aan een door Deelnemer te volgen workshop verbonden kosten dienen te allen tijde vóór aanvang van de workshop aantoonbaar te zijn voldaan.

Artikel 4. Inhoud van een Training

4.1  De inhoud van een Training stemt overeen met de op de website van het Instituut of in de betreffende flyer dan wel in het Student Handbook vermelde hoofdlijnen. Het Instituut is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Training, in ieder geval doch niet uitsluitend, ten aanzien van:
– het curriculum;
– het aantal lesdagen en/of –uren;
– de locatie waarop de Training wordt verzorgd;
– met dien verstande dat de op de website en/of in de flyer weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.

4.2  Het Instituut draagt zorg voor een voor de Training passende accommodatie.

4.3  De reis- en verblijfkosten, kosten voor supervisie en leertherapie en de kosten voor aanschaf van studieboeken zijn voor rekening van Deelnemer. Per studiejaar publiceert het Instituut het studieprogramma, met daarop vermeld de verplichte en aanbevolen studieboeken.

4.4  Het Instituut stelt het voor de Training benodigde lesmateriaal – waaronder aldus uitdrukkelijk níet wordt verstaan de voorgeschreven studieboeken – ter beschikking van Deelnemer.

4.5  Deelnemer verplicht zich gedurende de opleidingsmodules van een Training op de locatie waar de betreffende module wordt verzorgd aanwezig te zijn.

Artikel 5. Annulering en opschorting van Trainingen

5.1  Het Instituut is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de Training te annuleren. Het Instituut zal Aanmelder/Deelnemer daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Het Instituut zal voor zover mogelijk een nieuwe Training aanbieden.

5.2  Indien het Instituut, door welke omstandigheden dan ook, bepaalde lessen of een deel van een Training niet kan laten doorgaan, zal het Instituut deze onderdelen op een later tijdstip alsnog aanbieden. Deelnemer heeft bij een dergelijke verschuiving c.q. verplaatsing geen recht op retournering van de Trainingskosten of een gedeelte daarvan.

5.3  Annulering van de Overeenkomst door Deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
5.3.1  Annulering dient altijd schriftelijk – waaronder te verstaan per e-mail – te gebeuren.
5.3.2  Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd uiterlijk 4 weken voor aanvang van de Training is geen Trainingsgeld verschuldigd.
5.3.3  Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd binnen 4 weken doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Training is 50% van het Trainingsgeld verschuldigd.
5.3.4  Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor aanvang van de Training is het volledige Trainingsgeld verschuldigd.
5.3.5  Waar in het vorenstaande – uitsluitend in art. 5.3.1 tot en met art. 5.3.4. – wordt gesproken over Trainingsgeld, wordt in het geval van de vierjarige beroepsopleiding bedoeld het Trainingsgeld met betrekking tot het betreffende opleidingsjaar, en in het geval van de tweejarige transformatietraining en de postgraduate-training het Trainingsgeld met betrekking tot de gehele opleiding.
5.3.6  Indien de Verblijfskosten verschuldigd waren aan de (rechts)persoon die het verblijf tijdens de Training faciliteert, zijn de annuleringsvoorwaarden van die (rechts)persoon van toepassing op de Verblijfskosten.
5.3.7  Eventuele reeds betaalde Trainingsgelden zullen bij annulering door het Instituut aan Deelnemer worden geretourneerd, voor zover Deelnemer hier conform de voorgaande bepalingen recht op heeft.
5.3.8  Bij verzuim van Deelnemer ter zake het volgen van (gedeelten van) de Training, vindt geen restitutie van Trainingsgeld plaats.
5.3.9  Bij wangedrag door Deelnemer of indien Deelnemer in overtreding is met de geldende orde- en veiligheidsmaatregelen is het Instituut gerechtigd Deelnemer de toegang tot de Training en het gebouw te ontzeggen, zonder dat restitutie van het Trainingsgeld verschuldigd is.

Artikel 6. Betalingscondities

6.1  Het Instituut stuurt Aanmelder een factuur ter zake van de te volgen Training, tenzij in de inschrijvingsbevestiging anders vermeld wordt.

6.2  Deze factuur dient Deelnemer bij vooruitbetaling te voldoen en het bedrag dient twee weken vóór aanvang van de Training op de door het Instituut aangegeven bankrekening te zijn bijgeschreven, zulks behoudens de gevallen waarin in de Overeenkomst anders wordt overeengekomen. Workshops dienen te allen tijde uiterlijk op de dag voorafgaand aan de aanvang van de workshop volledig te worden betaald.

6.3  Indien niet tijdig is betaald, is het Instituut gerechtigd Deelnemer niet toe te laten tot de Training en (buitengerechtelijk) de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen.

6.4  Betaling in termijnen is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut, waarbij de betalingsafspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Gespreide betaling is in het geval van workshops niet mogelijk.

6.5  Is Deelnemer met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in gebreke of in verzuim, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening voor Aanmelder/Deelnemer. Deelnemer is in dat geval tevens de over het openstaande bedrag, alsmede over de buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7. Intellectuele eigendom, geheimhouding en privacy

7.1  Het Instituut is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan Deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en informatie, tenzij het Instituut schriftelijk anders aangeeft.

7.2  Deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden.

7.3  Het is Deelnemer niet toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en informatie of de beveiliging daarvan.

7.4  Deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan Deelnemer een gebruiksrecht is verleend.

7.5  In geval Deelnemer in strijd handelt met hetgeen hiervoor in artikel 7.2 tot en met 7.4 is bepaald, verplicht Deelnemer zich om alle uit een dergelijke handelwijze voortvloeiende schade aan het Instituut te vergoeden.

7.6  Alle informatie die door Deelnemer wordt verstrekt aan het Instituut wordt vertrouwelijk behandeld door haar medewerkers en docenten en alleen gebruikt voor het doel waarvoor de informatie is verschaft.

7.7  Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is het privacyreglement van het Instituut van toepassing. Daarin zijn onder meer de privacyrechten van Deelnemer, zoals voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgenomen. Het privacyreglement wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Voorwaarden. Een afschrift van het privacyreglement ontvangt Aanmelder gelijktijdig met deze Voorwaarden, ten tijde van de aanmeldingsbevestiging.

Artikel 8. Non-concurrentie

8.1  Het is Deelnemer niet toegestaan op basis van de door het Instituut verzorgde Trainingen en het daarbij behorende lesmateriaal een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Instituut.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  Het Instituut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een Training en/of het naar latere datum verschuiven van een deel van een Training.

9.2  Het Instituut is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan Deelnemer door de gegeven lessen, adviezen of instructies. Het gebruik door Deelnemer van het lesmateriaal en het toepassen van de gegeven lessen, adviezen en instructies geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 10. Examen

10.1  Op alle door of vanwege het Instituut verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing dat door het Instituut aan Deelnemer zal worden verstrekt.

10.2  In die gevallen waarin het van kracht zijnde examenreglement niet voorziet, beslist het Instituut.

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1  Bij geschillen tussen Deelnemer en het Instituut over enig aspect dat samenhangt met of voortvloeit uit de Overeenkomst tussen Deelnemer en het Instituut, kan een schriftelijke klacht per e-mail of per brief worden ingediend bij de directeur van het Instituut of bij de door het Instituut aangewezen vertrouwenspersoon. De keuze of de klacht wordt ingediend bij de directeur (anna[at]coreenergetica.nl) of bij de vertrouwenspersoon (confidentialcounselor[a]coreenergetica.nl), is aan Deelnemer.

11.2  De melding van de klacht dient in ieder geval te omvatten: de naam van degene die de klacht indient, dagtekening, datum van het voorval waarop de klacht betrekking heeft, een duidelijke omschrijving van de klacht en degene tegen wie of datgene waartegen de klacht gericht is, de reden van de klacht en een ondertekening.

11.3  Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

11.4  De directeur of vertrouwenspersoon, afhankelijk bij wie de klacht is ingediend, zal de klacht in behandeling nemen. Indien zulks niet tot een voor Deelnemer bevredigde oplossing leidt, is de directeur dan wel de vertrouwenspersoon verplicht de klacht voor te leggen aan de ethische commissie van het Instituut.

11.5  De klacht zal binnen 4 weken worden behandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de betreffende Deelnemer binnen een periode van 4 weken hiervan in kennis gesteld met mededeling van de reden van uitstel en een indicatie van wanneer uitsluitsel verwacht mag worden.

11.6  Als de interne behandeling door de ethische commissie niet leidt tot een voor partijen aanvaardbare oplossing zal het Instituut zorgdragen voor toezending van de klacht aan een onafhankelijke derde partij, die de klacht vervolgens verder zal behandelen.

11.7 Als onafhankelijke derde in de zin van artikel 11.6 is door het Instituut benoemd Mr. D. Dekker, advocaat bij Bonnier advocaten te Wijchen.

11.8  Het Instituut erkent het oordeel van deze onafhankelijke derde partij bij voorbaat als bindend. Eventuele aanwijzingen van deze partij voor het Instituut zullen binnen 6 weken worden opgevolgd. Tegen uitspraken en besluiten van deze partij kan Deelnemer alsnog beroep instellen bij de bevoegde rechter.

11.9  Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en 4 jaar na behandeling bewaard.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1  Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2  Van geschillen in rechte, voortvloeiend uit of samenhangend met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de Rechtbank arrondissement Gelderland, locatie Arnhem, bevoegd kennis te nemen.

 

Augustus 2020